54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 11/09/2017
Geldig vanaf: 01/01/2017

Omzetting

Mogelijk

Hoe?

Schriftelijk ondernemingsakkoord (verlenging* of nieuw) neergelegd bij de voorzitter van het PC: vóór 31 oktober van het voorafgaande kalenderjaar.

Akkoord gesloten met overlegorgaan of zoniet goedkeuring door de werkgroep algemene zaken van het PC.

Waardoor?

Voordeel met zelfde kost

Toekenning van de ecocheques

Bedrag

250 EUR (voltijds en volledige referteperiode)

Betaling

In de  loop van de eerste week van december

Referteperiode

Kalenderjaar: van januari tot december

Proratisering - deeltijdse arbeid

Volgens de instructies van het Verbond der Werkgevers: er mag geen proratisatie worden gedaan voor de deeltijdse werknemers.

Proratisering - onvolledige referteperiode (intrede, uittrede, volledige schorsing)

Geen regels => gewone regels (CAO 98): ten minste pro rata temporis van de werkelijke en gelijkgestelde prestaties

Gelijkgestelde dagen

 • Betaalde dagen;
 • JV;
 • Moederschapsverlof;
 • 1ste maand arbeidsongeschiktheid (gedekt door een gewaarborgd loon).

* Omzetting misschien al gebeurd. Overeenkomsten blijven van kracht - eventuele verlenging.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 8 mei 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bezoldigingsvoorwaarden (registratienummer 139311/CO/226).

Wij geven u de bepalingen inzake de ecocheques en vervolgens een commentaar.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

(…)

HOOFDSTUK VI - Verderzetting koopkrachtverhoging 2010

Artikel 28

De in 2010 toegekende koopkrachtverhoging blijft van toepassing na het jaar 2010 conform aan hiernavolgende modaliteiten.

Artikel 29

De ondernemingen die geen gebruik maken van de in artikel 22 opgenomen ondernemingsregelingen zullen de koopkrachtverhoging van 250 EUR in ecocheques toekennen volgens onderstaande modaliteiten.

 • de toekenning van de ecocheques gebeurt conform de bepalingen van de NAR-CAO nr. 98, en meer bepaald de bepalingen van artikel 6, §1.
 • de referteperiode valt samen met het kalenderjaar.
 • de toekenning vindt plaats in het begin van de maand december van de betrokken referteperiode.
 • de hoogste nominale waarde per ecocheque bedraagt 10 EUR.
 • de ecocheque wordt op naam van de bediende geleverd. Deze voorwaarde wordt geacht vervuld te zijn als de toekenning ervan de de daarop betrekking hebbende gegevens voorkomen op de individuele rekening van de bediende overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van sociale documenten.
 • op de ecocheque wordt bovendien duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot 24 maanden beperkt is en slechts mag worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter, zoals opgenomen in de lijst gevoegd als bijlage bij de NAR-CAO nr. 98.

Artikel 30

Mits schriftelijk ondernemingsakkoord kan de koopkrachtverhoging verder worden ingevuld op ondernemingsvlak voor zover de totale kost met inbegrip van eventuele lasten eigen aan het gekozen voordeel een bedrag van 250 EUR per werknemer per kalenderjaar niet overschrijdt en voor zover volgende modaliteiten worden nageleefd:

 • ondernemingsakkoorden van onbepaalde duur lopen verder
 • ondernemingsakkoorden van bepaalde duur kunnen opnieuw verlengd worden met registratie bij de voorzitter van het paritair comité
 • nieuwe akkoorden met registratie bij de voorzitter van het paritair comité.

Artikel 31

§1. De ondernemingsakkoorden vermeld in voorgaand artikel worden gesloten met de geëigende overlegorganen.

Bij ontstentenis van geëigende overlegorgaan in de onderneming worden de akkoorden ter goedkeuring voorgelegd aan de Werkgroep algemene zaken van het paritair comité.

§2. De akkoorden moeten geregistreerd worden bij de voorzitter van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

§3. De registratie van ondernemingsakkoorden vindt plaats vóór 31 oktober van het voorafgaande kalenderjaar.

HOOFDSTUK VII - Koopkrachtverhoging 2015-2016

Artikel 32

§1. De maximale loonkostenontwikkeling voorzien door de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 wordt als volgt ingevuld:

 1. een verhoging van de reële lonen, barema's en huisbarema's met 15 EUR vanaf 1 mei 2016 (pro rata voor deeltijdsen);
 2. een verhoging of invoering van de maaltijdcheques met 1 EUR (werkgeversbijdrage) per gewerkte dag vanaf 1 januari 2016;
 3. de invoering of verhoging van de maaltijdcheques met 1 EUR kan desgevallend aangevuld worden met een omzetting van de ecocheques, toegekend op basis van artikel 21 van deze CAO, in maaltijdcheques.
 4. Voor de niet-sedentaire bedienden die een maaltijdvergoeding ontvangen, kan de onder b genoemde koopkrachtverhoging worden vervangen door een verhoging van de maaltijdvergoeding met 1 EUR.

§2. De toekenning van de maaltijdcheques voorzien in §1, b aan de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het PC 226, gebeurt volgens de voorwaarden van artikel 19bis, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

(...)

HOOFDSTUK IX - Slotbepalingen

Artikel 34

Deze collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2016 betreffende de bezoldigingsvoorwaarden, registratienummer 134547/CO/226, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2017.

Artikel 35

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor een onbepaalde tijd met uitzondering van de volgende bepalingen:

 • art. 8 treedt in werking op 1 januari 2018;
 • art. 9 treedt in werking op 1 januari 2019;
 • art. 10 treedt in werking op 1 januari 2020.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Commentaar

Voor de ecocheques die worden toegekend volgens de voorwaarden opgesomd in de CAO nr. 98 van de NAR, zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en ze zijn evenmin belastbaar.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
08/05/2017
Registratienr
139311
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
01/07/2019
Neerleggingsdatum
10/05/2017
Registratiedatum
16/05/2017
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
23/05/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/11/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
15/12/2017
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2017 31/12/2999 54 Ecocheques
01/01/2016 31/12/2016 54 Ecocheques
30/06/2015 31/12/2015 54 Ecocheques
17/11/2014 29/06/2015 54 Ecocheques
02/12/2013 16/11/2014 54 Ecocheques
01/01/2011 31/12/2012 54 Ecocheques
01/01/2009 31/12/2010 54 Ecocheques
Terug