Paritair comité voortaan bevoegd voor de ondernemingen die verhuisactiviteiten voor rekening van derden verrichten en hun bedienden

18/06/2021

Een koninklijk besluit van 12 mei 2021 (B.S. van 8 juni 2021) bepaalt dat vanaf 18 juni 2021 (de tiende dag na de publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad zoals wettelijk bepaald) het bevoegd paritair comité voor de ondernemingen die verhuisactiviteiten voor rekening van derden verrichten en daarbij bedienden tewerkstellen, het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (CP 226) zal zijn en niet langer het aanvullend paritair comité voor de bedienden (CP 200). Hieruit vloeit voort dat deze werkgevers voor hun bedienden vanaf deze datum onder het PC 226 ressorteren en niet meer onder het PC 200. Zij moeten bijgevolg ten aanzien van hun bedienden de arbeids- en loonvoorwaarden naleven die van toepassing zijn in het PC 226. De sociale partners van het PC 226 moeten wel nog een CAO sluiten die zal bepalen welke arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing zijn op de werkgevers die voorheen onder het PC 200 ressorteerden, en hun bedienden.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 02 van de sectorale documentatie.

Terug