66 Recht op deconnectie

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 16/05/2023
Geldig vanaf: 01/04/2023

In deze sector is een collectieve arbeidsovereenkomst inzake het recht op deconnectie gesloten. Deze geldt voor bedrijven met ten minste 20 werknemers.

1. Algemene principes

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 biedt een kader voor het recht op deconnectie.

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer.

De maatregel bepaalt niet hoe moet geteld worden om te bepalen of er 20 werknemers worden tewerkgesteld. Bijgevolg is de telling een momentopname, geen gemiddelde, en moet er in "hoofden" geteld worden en niet in voltijdse equivalenten.

De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen. Dit moet uiterlijk op 1 april 2023 gebeuren.

Indien op niveau van de sector (zie in de sectorale informatie van uw paritair comité onder Hfdst. 66) of de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, vervalt de verplichting om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

2. PC 302

In het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf (pc 302) is op 21 april 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst over het recht op deconnectie gesloten (nr. 179357/CO/302).

2.1. Toepassingsgebied

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op ondernemingen die niet beschikken over een collectieve arbeidsovereenkomst met principes en modaliteiten betreffende het recht op deconnectie of, bij gebreke aan modaliteiten en voorwaarden in hun arbeidsreglement en die ten minste 20 werknemers in dienst hebben.

Het aantal werknemers wordt berekend overeenkomstig art. II. 1-2, §2 van de Code voor welzijn op het werk :

(...) § 2. Het aantal werknemers wordt berekend door het aantal kalenderdagen waarop elke werknemer, gedurende een periode van de vier trimesters die elk trimester voorafgaan, ingeschreven is in het personeelsregister waarvan het bijhouden wordt opgelegd door het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, of in elk ander document dat hiertoe bijgehouden wordt indien de werkgever aan de bepalingen van genoemd koninklijk besluit niet onderworpen is, te delen door driehonderd vijfenzestig.
Wanneer het werkelijke uurrooster van een werknemer niet drie vierde bereikt van het uurrooster dat het zijne zou zijn geweest indien hij voltijds tewerkgesteld was, wordt het aantal kalenderdagen waarop hij in het personeelsregister werd ingeschreven tijdens de in het eerste lid bedoelde periode gedeeld door twee.
Het aantal gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, 1°, b) tot e) van de wet wordt berekend door het aantal uren waarop zij arbeid, stage of een vorm van arbeid verrichten tijdens een periode van vier trimesters die elk trimester voorafgaat, te delen door duizend zevenhonderd vijftig.

2.2. Modaliteiten en toepassingsvoorwaarden van het recht op deconnectie

Zie text van de CAO.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/04/2023
Registratienr
179357
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
26/04/2023
Registratiedatum
08/05/2023
Reikwijdte
Ondernemingen die gemiddeld 20 of meer werknemers tewerkstellen
Onderwerp
Recht op deconnectie
BS Bericht van neerlegging
25/05/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
10/08/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
10/05/2023

Historiek
01/04/2023 31/12/2050 66 Recht op deconnectie