66 Recht op deconnectie

Paritair (sub-)Comité nr.:
304.00.00-00.00

Bijwerking: 16/05/2023
Geldig vanaf: 15/03/2023

In deze sector is een collectieve arbeidsovereenkomst inzake het recht op deconnectie gesloten. Het recht op deconnectie geldt voor bedrijven met ten minste 20 werknemers.

1. Algemene principes

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 biedt een kader voor het recht op deconnectie.

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer.

De maatregel bepaalt niet hoe moet geteld worden om te bepalen of er 20 werknemers worden tewerkgesteld. Bijgevolg is de telling een momentopname, geen gemiddelde, en moet er in "hoofden" geteld worden en niet in voltijdse equivalenten.

De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen. Dit moet uiterlijk op 1 april 2023 gebeuren.

Indien op niveau van de sector (zie in de sectorale informatie van uw paritair comité onder Hfdst. 66) of de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, vervalt de verplichting om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

2. PC 304

In het Paritair Comité voor het verrnakelijkheldsbedrijf (pc 304) is op 15 maart 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst over het recht op deconnectie gesloten (nr. 179037/CO/304).

2.1. Modaliteiten en toepassingsvoorwaarden van het recht op deconnectie

Zie text van de CAO.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/03/2023
Registratienr
179037
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/03/2023
Registratiedatum
17/04/2023
Onderwerp
Recht op deconnectie
BS Bericht van neerlegging
25/05/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
22/08/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
04/05/2023

Historiek
15/03/2023 31/12/2050 66 Recht op deconnectie