66 Recht op deconnectie

Paritair (sub-)Comité nr.:
314.00.00-00.00

Bijwerking: 31/05/2023
Geldig vanaf: 01/05/2023

In deze sector is een suppletieve collectieve arbeidsovereenkomst inzake het recht op deconnectie gesloten.

1. Algemeen

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en de modaliteiten om dit te bereiken zoals het gebruik van communicatiemiddelen zoals telefoons, sms en mails tijdens én vooral buiten de werkuren van de werknemer.

De maatregel bepaalt niet hoe moet geteld worden om te bepalen of er 20 werknemers worden tewerkgesteld. Bijgevolg is de telling een momentopname, geen gemiddelde, en moet er in "hoofden" geteld worden en niet in voltijdse equivalenten.

De wetgever heeft bepaald dat werkgevers met minstens 20 werknemer een bedrijfs-CAO moeten sluiten met oog op de nakoming van hun verplichtingen inzake het recht op deconnectie. Bij ontstentenis van een bedrijfs-CAO zullen ze  hun arbeidsreglement moeten wijzigen. Dit moet uiterlijk op 1 april 2023 gebeuren.

Indien op niveau van de sector of de NAR een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die de nodige bepalingen bevat, vervalt de verplichting om een ondernemings-cao te sluiten of het arbeidsreglement te wijzigen.

2. PC 314

In het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (pc 314) is op 3 mei 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst over het recht op deconnectie gesloten (nr. 179628/CO/314).

Voor de ondernemingen met 20 werknemers en meer is deze collectieve arbeidsovereenkomst suppletief. Zij zal dus enkel van toepassing zijn op de ondernemingen en op de sectoren die geen enkele maatregel hebben genomen in verband met het recht op deconnectie (noch cao, noch aanpassing van het arbeidsreglement). De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten of van de arbeidsreglementen in verband met het recht op deconnectie die in de ondernemingen werden aangenomen vóór of na de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen van toepassing blijven, zelfs als de bepalingen in verband hiermee soepeler zouden zijn.

2.1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen.

2.2. Recht op deconnectie

De sociale partners erkennen het recht op deconnectie voor de werknemers met het oog op een noodzakelijk respect voor rusttijd en verlof alsook de balans tussen werk en privé.

Onder "recht op deconnectie' verstaat men het recht voor de werknemers om uitgelogd te blijven van de professionele en privé digitale hulpmiddelen buiten de arbeidsuren zoals vastgelegd in het arbeidsreglement, de arbeidsovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst. Het recht op deconnectie houdt ook in de verlofdagen, de wettelijke feestdagen, vakantie of alle andere periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever zal de werknemer niet contacteren buiten de werkuren, behalve in noodgevallen.
Door "noodgeval" verstaat men een uitzonderlijke en onverwachte omstandigheid die niet opgelost kan worden zonder interventie van de werknemer en niet uitgesteld kan worden tot de volgende arbeidsperiode (bijvoorbeeld: een zieke collega vervangen om de activiteit te kunnen voortzetten of in het geval van een onverwachte gebeurtenis of afwezigheid om dringende reden).

Een werknemer mag niet gesanctioneerd worden omwille van (digitale) onbereikbaarheid buiten de arbeidsuren of gerechtvaardigde afwezigheidsperiodes. Een werknemer mag dus niet het verwijt krijgen dat hij niet antwoordde op een verzoek (telefonische oproep of bericht van professionele aarde) buiten de gewone arbeidsuren alsook tijdens de rustperiodes of periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst.
In afwijking hiervan houdt de werknemer, in geval van economische werkloosheid, zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter beschikking van de werkgever tijdens de gebruikelijke werkuren die van toepassing zijn in de onderneming.

Een werknemer mag ook niet beloond worden of een voorkeursbehandeling krijgen omwille van het feit dat hij geconnecteerd was tijdens die periodes.

Onder "digitale professionele of persoonlijke hulpmiddelen", verstaat men telefoons, laptops, tablets, biepers, smartwatches en andere communicatiemiddelen die ertoe dienen om mails, berichten en spraak- en videoberichten te sturen en te ontvangen, en om gebruik te maken of toegang te hebben tot het intranet en/of het extranet. In geen enkel geval mag de werkgever het gebruik van officieuze of privé digitale hulpmiddelen zoals social mediakanalen, WhatsApp, en dergelijke, aanmoedigen.

2.3. Modaliteiten en toepassingsvoorwaarden

De onderneming verzekert het recht op deconnectie door alles in te voeren zodat de werknemer geen last heeft van werkgerelateerde communicaties buiten de arbeidsuren, namelijk brieven, telefonische oproepen, video-oproepen, SMS of eender welke vorm van communicatie.

De directie en de andere werknemers zullen erop toezien hun collega's niet te contacteren om professionele redenen buiten de werkuren tenzij het over uitzonderlijke en onverwachte motieven gaat dewelke een actie vragen die niet tot de volgende arbeidsperiode mag wachten.

2.4. Vormings- en sensibiliseringsacties

Acties en opleidingen zullen voorzien worden om alle werknemers, kaderleden en directiepersoneel op te leiden inzake het zorgvuldig gebruik van de digitale hulpmiddelen en inzake risico's gebonden aan een buitensporige connectie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/05/2023
Registratienr
179628
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/05/2023
Registratiedatum
16/05/2023
Onderwerp
Recht op deconnectie
BS Bericht van neerlegging
13/06/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
18/08/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
18/05/2023

Historiek
01/05/2023 31/12/2050 66 Recht op deconnectie