66 Levenssfeer

Paritair (sub-)Comité nr.:
318.02.00-00.00

Bijwerking: 14/06/2023
Geldig vanaf: 01/04/2023

In deze sector werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het recht op deconnectie.

De sociale partners binnen het Sub-paritair comité voor de gezins - en bejaardenhulp van de Vlaamse gemeenschap hebben op 6 april 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gesloten betreffende het recht op deconnectie (nr. 179044/CO/318.02).

1. Doelstelling

Het recht op deconnectie streeft volgende doeleinden na: 

  • rust - en verlofperiodes respecteren
  • beter evenwicht tussen werk - en privéleven
  • psychosociale risico's voorkomen

2. Recht op deconnectie

Het recht op deconnectie houdt in het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn op zijn professionele digitale tools buiten de overeengekomen individuele werkuren. De werknemer is o.m. niet verplicht kennis te nemen van e-mails die aan hem gericht zouden zijn en/of erop te antwoorden buiten diens individuele normale werkuren of tijdens weekends of vrije/afwezigheidsdagen. Hetzelfde geldt voor professionele oproepen, sms'en of andere digitale berichten.

Dit geldt ook voor periodes van gewettigde afwezigheid en schorsing.

Een werknemer kan daarom niet gesanctioneerd worden voor zijn (digitale) onbereikbaarheid buiten zijn werkuren, buiten overeengekomen uren van bereikbaarheid of tijdens de periodes van gewettigde afwezigheid.

3. Modaliteiten en toepassingsvoorwaarden

Minimale toepassingsmodaliteit voor het recht op deconnectie zijn de volgende:

  • werknemers zijn niet verplicht om bereikbaar te zijn buiten hun uurrooster;
  • een terugbelsysteem invoeren indien nodig voor de werking van de dienst
  • tijdens schorsing of afwezigheid niet verplicht zijn om bereikbaar te zijn
  • leidinggevenden waken over realistische deadlines en werkbelasting

Bijkomende concrete afspraken zijn mogelijk om de balans tussen het werk en het privéleven te vrijwaren.

4. Rol van het CPBW 

De analyse van het risico en de preventie rond overmatige connectie binnen het bedrijf kaderen binnen de verplichtingen van de onderneming op het vlak van welzijn op het werk en preventie van psychosociale risico's in overeenstemming met: 

  • CAO nr. 72 
  • De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers en haar uitvoeringsbesluiten

Het CPBW ziet toe op de toepassing en implementatie en evalueert de getroffen maatregelen en stelt op basis van de noden aanpassingen voor. De werknemers worden via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van de bevindingen van het CPBW.

Periodiek (minstens één keer per jaar) wordt de sitautie geëvalueerd en op de agenda van het bevoegde overlegorgaan geplaatst. 

5. Vorming en ondersteuning

De onderneming zal informatie - en bewustmakingscampagnes organiseren gericht op de verschillende groepen van medewerkers om hen te informeren over de risico's en goede praktijken met betrekking tot het gebruik van digitale tools.

6. Evaluatie

De sociale partners komen overeen om eind 2024 de toepassing van deze CAO in de sector te evalueren.

7. Inwerkingtreding

Deze CAO treedt in werking op 1 april 2023 en werd gesloten voor onbepaalde duur.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
06/04/2023
Registratienr
179044
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/04/2023
Registratiedatum
17/04/2023
Onderwerp
Recht op deconnectie
BS Bericht van neerlegging
25/05/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
07/08/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
04/05/2023

Historiek
01/04/2023 01/01/2050 66 Levenssfeer