Koopkrachtpremie

13/11/2023

In het paritair comité voor de begrafenisondernemingen (PC 320) werd op 11 oktober 2023 een cao gesloten betreffende de koopkrachtpremie.

Uiterlijk 31 december 2023 wordt een koopkrachtpremie toegekend aan de werknemers (inclusief studenten en uitzendkrachten) van de ondernemingen die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben behaald.

De premie wordt berekend in verhouding tot de contractuele arbeidstijd en de periode van in dienst tijdens de referteperiode van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023.

1. Hoge winst (125 euro):

  • Ofwel een balanstotaal (code 10/49 of 20/58) voor 2022 dat groter is dan hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019;
  • Ofwel een eigen vermogen (code 10/15) voor 2022 dat groter is dan hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019;
  • Ofwel een bedrijfsresultaat (code 9901) voor 2022 dat groter is dan hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019;
  • Ofwel een toegevoegde waarde (code 9900) (brutomarge) voor 2022 dat groter is dan hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019;
  • Ofwel een cash-flow, gemeten op basis van de winst (9904) vermeerderd met de afschrijvingen (630), de waardeverminderingen (631/4) en de provisies (635/8) voor 2022 dat groter is dan hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019;
  • Ofwel een vlottend activa (code 29/58) voor 2022 dat groter is dan hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019;
  • Ofwel een personeelskost (code 62) voor 2022 die groter is dan hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019
  • Ofwel gepresteerde werkuren voor de DMF Aangifte waarbij in 2022 meer uren werden gepresteerd dan in hetzij 2021, hetzij 2020, hetzij 2019.

De koopkrachtpremie ten belope van 125 euro is principieel verschuldigd bij eenmansbedrijven tenzij de onderneming kan bewijzen dat er geen hoge winst werd behaald.

2. Uitzonderlijk hoge winst (250 euro):

De bedrijfswinst (code 9901) vermeerderd met de recurrente financiële opbrengsten (code 75) en verminderd met de recurrente financiële kosten (code 65) in 2022 is ten minste 1,15 maal hoger dan dezelfde berekende ratio berekend over het gemiddelde van de drie voorgaande jaren (2019-2021).

Voor verbonden ondernemingen wordt uitgegaan van het geconsolideerde resultaat.