66 Levenssfeer

Paritair (sub-)Comité nr.:
330.00.00-00.00

Bijwerking: 14/06/2023
Geldig vanaf: 17/04/2023

In deze sector werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het recht op deconnectie.

De sociale partners binnen het Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen - en diensten hebben op 17 april 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gesloten betreffende het recht op deconnectie (nr. 179358/CO/330).

1. Doelstelling

Het recht op deconnectie streeft volgende doeleinden na: 

 • rust - en verlofperiodes respecteren
 • beter evenwicht tussen werk - en privéleven
 • psychosociale risico's voorkomen

De sociale partners vinden het belangrijk om werkgevers en werknemers bewust en verantwoordelijk te maken van de gevolgen van overmatige deconnectie: 

 • nood aan afwisseling tussen inspanning en ontspanning
 • een efficiënte werkorganisatie
 • zorgzaam zijn voor zichzelf

2. Recht op deconnectie

Het recht op deconnectie houdt in het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn op zijn professionele digitale tools buiten de overeengekomen individuele werkuren. De werknemer is o.m. niet verplicht kennis te nemen van e-mails die aan hem gericht zouden zijn en/of erop te antwoorden buiten diens individuele normale werkuren of tijdens weekends of vrije/afwezigheidsdagen. Hetzelfde geldt voor professionele oproepen, sms'en of andere digitale berichten.

Dit geldt ook voor periodes van gewettigde afwezigheid en schorsing.

3. Analyse en preventie

De analyse van het risico en de preventie rond overmatige connectie binnen het bedrijf kaderen binnen de verplichtingen van de onderneming op het vlak van welzijn op het werk en preventie van psychosociale risico's in overeenstemming met: 

 • CAO nr. 72 
 • De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers en haar uitvoeringsbesluiten

Het CPBW ziet toe op de toepassing en implementatie en evalueert de getroffen maatregelen en stelt op basis van de noden aanpassingen voor. De werknemers worden via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van de bevindingen van het CPBW.

4. Praktische modaliteiten

Volgende praktische modaliteiten kunnen getroffen worden m.o.o. de naleving van het recht op deconnectie: 

 • De invoering van uitgesteld doorsturen van e-mails die 's avonds worden verzonden, zodat ze pas 's ochtends worden bezorgd;
 • Inschakeling van een automatische handtekening die aangeeft dat niet onmiddellijk een antwoord vereist is;
 • Een out-of-office bericht bij afwezigheden;
 • Hoe binnen de organsiatie gemakkelijk terug te vinden is wir wanneer aan het werk is.

5. Overmatige connectie

Er bestaan vormings - en sensibiliseringscampagnes m.b.t. het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie:

 • sectorale opleidingsaanbod die de risico's verbonden aan ovematige deconnectie en goede praktijken aangeeft;
 • informatie - en bewustmakingsacties organiseren;
 • Leidinggevenden gaan gesrek aan binnen hun team/afdeling rond evenwicht tussen werk - en privéleven;

6. Inwerkingtreding

Deze CAO treedt in werking op 17 april 2023 en werd aangegaan voor onbepaalde duur. 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/04/2023
Registratienr
179358
Geldig van
17/04/2023
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
26/04/2023
Registratiedatum
08/05/2023
Onderwerp
Recht op de deconnectie
BS Bericht van neerlegging
25/05/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
22/08/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
10/05/2023

Historiek
17/04/2023 01/01/2050 66 Levenssfeer