66 Levenssfeer

Paritair (sub-)Comité nr.:
331.00.20-00.00

Bijwerking: 13/06/2023
Geldig vanaf: 01/04/2023
Geldig tot: 31/12/2049

In deze sector werd een collectieve arbeidsovereenkomst voorzien inzake het recht op deconnectie.

De sociale partners binnen het paritair comité voor de Vlaamse Welzijns - en Gezondheidssector hebben op 3 april 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gesloten betreffende het recht op deconnectie (nr. 179356/CO/331).

1. Doelstelling

Het recht op deconnectie streeft volgende doeleinden na: 

 • rust - en verlofperiodes respecteren
 • beter evenwicht tussen werk - en privéleven
 • psychosociale risico's voorkomen

De sociale partners vinden het belangrijk om werkgevers en werknemers bewust en verantwoordelijk te maken van de gevolgen van overmatige deconnectie: 

 • nood aan afwisseling tussen inspanning en ontspanning
 • een efficiënte werkorganisatie
 • zorgzaam zijn voor zichzelf

2. Recht op deconnectie

2.1 Principe

Het recht op deconnectie houdt in het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn op zijn professionele digitale tools buiten de overeengekomen individuele werkuren. De werknemer is o.m. niet verplicht kennis te nemen van e-mails die aan hem gericht zouden zijn en/of erop te antwoorden buiten diens individuele normale werkuren of tijdens weekends of vrije/afwezigheidsdagen. Hetzelfde geldt voor professionele oproepen, sms'en of andere digitale berichten.

Dit geldt ook voor periodes van gewettigde afwezigheid en schorsing.

2.2 Uitzonderingen

Er bestaan enkele uitzonderingen op dit principe, namelijk:

 • medewerkers die een kritieke functie uitoefenen (waarvan bereikbaarheid dus buiten de werkuren verwacht kan worden uit de aard en de verloning van de activiteit);
 • gevallen waarin vooraf andere overeenkomsten zouden zijn gesloten met de bediende
 • overmacht

3. Analyse en preventie

De analyse van het risico en de preventie rond overmatige connectie binnen het bedrijf kaderen binnen de verplichtingen van de onderneming op het vlak van welzijn op het werk en preventie van psychosociale risico's in overeenstemming met: 

 • CAO nr. 72 
 • De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers en haar uitvoeringsbesluiten

Het CPBW ziet toe op de toepassing en implementatie en evalueert de getroffen maatregelen en stelt op basis van de noden aanpassingen voor. De werknemers worden via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van de bevindingen van het CPBW.

4. Praktische modaliteiten

Volgende praktische modaliteiten kunnen getroffen worden m.o.o. de naleving van het recht op deconnectie: 

 • Werkgevers en werknemers zullen erover waken om niet buiten de normale individuele werkuren contact op te nemen met hun collega's over professionele onderwerpen, tenzij om uitzonderlijke en onvoorziene redenen die een actie vereisen die niet kan wachten tot de volgende werkperiode.
 • De werknemer kan er geen nadeel van ondervinden als hij buiten zijn normale werkuren de telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest;
 • Aangezien de professionele en individuele behoeften zeer uiteenlopend kunnen zijn,wordt aanbevolen om per team of afdeling standpunten uit te wisselen met betrekking tot de problematiek van deconnectie en het gebruik van digitale communicatie-middelen om hun eigen werking vast te stellen.
 • De werknemer zorgt ervoor dat hij zijn agenda up-to-date houdt en dus zijn collega's in staat stelt om te weten wanneer hij tijdens zijn vrije tijd niet gecontacteerd mag worden. Daarnaast bereidt de werknemer zijn vakantieperiodes goed door zijn collega's op de hoogte te houden en zijn onvoltooide taken aan back-ups toevertrouwt voor tijdens zijn afwezigheid. 

5. Overmatige connectie

Er bestaan vormings - en sensibiliseringscampagnes m.b.t. het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie:

 • sectorale opleidingsaanbod die de risico's verbonden aan ovematige deconnectie en goede praktijken aangeeft;
 • informatie - en bewustmakingsacties organiseren;
 • Leidinggevenden gaan gesrek aan binnen hun team/afdeling rond evenwicht tussen werk - en privéleven;

6. Inwerkingtreding

Deze CAO treedt in werking op 1 april 2023 en werd aangegaan voor onbepaalde duur. 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/04/2023
Registratienr
179356
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
21/04/2023
Registratiedatum
08/05/2023
Onderwerp
Deconnectie
BS Bericht van neerlegging
25/05/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/07/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
22/08/2023
Keywords
WELZIJN OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK
Tekst aangepast op
10/05/2023

Historiek
01/04/2023 31/12/2049 66 Levenssfeer