02 Bevoegdheid van het Paritair Subcomité

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 16/03/2022
Geldig vanaf: 04/10/2018

Bevoegd voor de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscode van het Vlaams Gewest.

RSZ-Kengetal: 

  • 532;
  • vanaf 01/04/2022: 632.

In het Belgisch Staatsblad van 24 september 2018 verscheen het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018 tot oprichting van het paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid.

1. Bevoegheid

Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de maatschappijen voor sociale huisvesting erkend overeenkomstig de huisvestingscode van het Vlaams Gewest en die één of meerdere van volgende activiteiten uitoefenen:

  • het kopen, laten slopen, laten bouwen, laten verbouwen, verkopen, beheren, huren of verhuren van gebouwen in het kader van de sociale huisvesting;
  • het kopen van gronden bestemd om ingericht of wederverkocht te worden met het oog op de oprichting van in de punt 1 bedoelde gebouwen;
  • het uitvoeren van werken van algemeen onderhoud aan gebouwen verworven in het kader van het maatschappelijk doel.

Het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest is niet bevoegd voor de werklieden die gewoonlijk renovatie- of bouwwerken uitvoeren.

2. Praktische schikkingen

Het inschrijvingsnummer bij de RSZ van de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité 339.01  wordt voorafgegaan door de algemene categorie 532.

Vanaf 1 april 2022 zullen de werkgevers in Paritaire Subcomité 339.01 die het indexcijfer van de RSZ 532 hadden, zullen nu het indexcijfer van de RSZ 632 hebben.

De bovenstaande tekst moet u toelaten na te gaan of het Paritair Subcomité 339.01 bevoegd is voor uw onderneming. Werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw die onder dit paritair comité gerangschikt worden en menen dat dit paritair comité niet of niet meer bevoegd is voor hun onderneming, dienen contact te nemen met onze diensten.


Historiek
04/10/2018 31/12/2050 02 Bevoegdheid van het Paritair Subcomité