23 Syndicale afvaardiging

Paritair (sub-)Comité nr.:
339.01.00-00.00

Bijwerking: 20/06/2023
Geldig vanaf: 01/07/2023

Oprichting: in de ondernemingen met tenminste 30 werknemers.

In het Paritair Comité 339.01 werd op 11 mei 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging (nr. 179626/CO/339.01).

We geven u hierna de grote lijnen van het statuut van de vakbondsafvaardiging. Gelieve op het registratienummer te klikken voor een uitvoerige analyse ervan (integrale tekst).

1. Oprichting

Een vakbondsafvaardiging kan worden opgericht in elke instelling die ten minste gemiddeld 30 werknemers tewerkstelt, berekend over de vier trimesters die voorafgaan aan het trimester waarin de datum van de aanvraag valt. Het directiepersoneel wordt niet in aanmerking genomen om dit gemiddeld aantal werknemers te berekenen.

2. Samenstelling

Aantal tewerkgestelde personeelsleden Aantal leden van de syndicale afvaardiging
30 tot 49 maximaal 3 effectieve en 3 plaatsvervangende afgevaardigden
50 tot 99 maximaal 4 effectieve en 4 plaatsvervangende afgevaardigden
100 tot 499 maximaal 6 effectieve en 6 plaatsvervangende afgevaardigden
Vanaf 500 maximaal 8 effectieve en 8 plaatsvervangende afgevaardigden
   

3. Werking

De leden van de vakbondsafvaardiging zullen over de tijd en de faciliteiten beschikken die strikt noodzakelijk zijn voor de collectieve of individuele uitoefening van de vakbondsopdrachten en activiteiten. 

Deze vakbondsopdrachten worden betaald als arbeidstijd. In het vooruitzicht van het gebruik van deze tijd en mogelijkheden, verwittigen de leden van de vakbondsafvaardiging de werkgever voorafgaandelijk en waken erover, in gemeenschappelijk overleg met hem, dat dit gebruik de goede werking van de diensten van de onderneming niet in het gedrang brengt. In geval van onenigheid brengt de werkgever de betrokken vakorganisatie hiervan op de hoogte, en motiveert hij zijn standpunt.

De vakbondsopdrachten en -activiteiten bestaan onder andere uit:

  • het onderhandelen over de collectieve arbeidsovereenkomsten en de collectieve akkoorden in de onderneming;
  • zich bezighouden met de collectieve en individuele conflicten tussen werkgever en werknemers en zodoende toezien op de toepassing van de sociale wetgeving in de onderneming, toezien op de naleving van de toepasselijke cao's, toezien op de correctie toepassing van het arbeidsreglement en toezien op de correcte uitvoering van de individuele arbeidsovereenkomsten;
  • de werknemers bijstaan in hun arbeidsrelaties;
  • toezien op de naleving van de algemene principes zoals vermeld in de artikelen 3 tot 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst,

De onderneming geeft aan de vakbondsafvaardiging het gebruik van een lokaal - ofwel permanent, ofwel occasioneel - zodat zij haar opdracht adequaat kan vervullen.

De werkgever of zijn vertegenwoordiger zal de vakbondsafvaardiging zo snel mogelijk ontvangen, uiterlijk binnen 10 werkdagen na de indiening van de aanvraag. Deze ontmoeting zal worden toegekend ter gelegenheid van elk geschil betreffende:

  • de inbreuken op de fundamentele principes uiteengezet in de artikelen 2 tot 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 1971 van de Nationale Arbeidsraad betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel van de ondernemingen;
  • de toepassing van de sociale wetgeving, van de arbeidsreglementen, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, en de individuele arbeidsovereenkomsten; de arbeidsverhoudingen.

De vakbondsafvaardiging, voltallig of gedeeltelijk, komt met de werkgever samen gedurende de normale werkuren. De tijd die wordt besteed aan de vergaderingen van de vakbondsafvaardiging met de werkgever wordt als arbeidsprestatie beschouwd en wordt als dusdanig vergoed. De vergadertijd die de normale werkuren overschrijdt geeft echter geen aanleiding tot een overloon.

De vakbondsafvaardiging mag bijeenkomen binnen de onderneming met het voorafgaand akkoord van de werkgever, om de vergaderingen met de werkgever voor te bereiden. Deze voorbereidende vergaderingen moeten als vakbondsopdrachten en -activiteiten worden beschouwd in de zin van deze CAO. 

4. Bescherming

De leden van de syndicale afvaardiging mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan de uitoefening van hun mandaat. De werkgever die voornemens is een syndicaal afgevaardigde om gelijk welke reden af te danken moet een bepaalde procedure naleven (zie tekst cao).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/05/2023
Registratienr
179626
Geldig van
01/07/2023
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/05/2023
Registratiedatum
16/05/2023
Onderwerp
Statuut van de vakbondsafvaardiging
BS Bericht van neerlegging
13/06/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/11/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
30/11/2023
Keywords
OPZEGGING/ONTSLAG, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, OPZEGGING/ONTSLAG - ORGANISATIE EN PROCEDURE, ONTSLAG BESCHERMDE WERKNEMERS, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE AFVAARDIGING
Tekst aangepast op
18/05/2023

Historiek
01/07/2023 31/12/2050 23 Syndicale afvaardiging