NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Wat met het loon van werknemers die moeten zetelen als jurylid in het Hof van Assisen?

12.10.2010

Het zal u maar overkomen als werkgever: uw werknemer werd opgeroepen om tijdens een proces voor het Hof van Assisen zoals de parachute- of de marollenmoord te zetelen als jurylid en is dus verplicht om de ganse dag aanwezig te blijven. Is dit een gerechtvaardigde afwezigheid? Wie betaalt zijn loon voor die dagen?

In het kader van de kleinverletregeling mag de werknemer, met behoud van zijn normaal loon, gedurende de eerste vijf dagen afwezig blijven van zijn werk.

Na deze periode van vijf dagen mag hij ook afwezig blijven. De werkgever kan, alhoewel hij hiertoe niet verplicht is, het normale loon doorbetalen. Doet hij dit, dan betaalt FOD justitie hem dit terug. Hij moet hiertoe een aanvraag richten tot de voorzitter van het Hof van Assisen. 

U vindt volledigheidshalve hierna de vergoedingen vastgelegd door de FOD Justitie:

  1. juryleden en hun plaatsvervangers ontvangen een vergoeding van 40,10 EUR voor elke dag waarop zij zitting hebben gehad of de debatten hebben bijgewoond.
  2. juryleden die op de oproeping zijn ingegaan maar geen zitting hebben gehad en geen debatten hebben bijgewoond, ontvangen een vergoeding van 9,88 EUR.
  3. na de vijfde dag worden voor elke bijkomende dag zitting of bijwoning van de debatten in hoedanigheid van jurylid of plaatsvervangend jurylid, volgende vergoedingen toegekend:
    • Aan de werkgever van het jurylid, die het normale loon heeft doorbetaald, een vergoeding gelijk aan de dagelijkse brutobezoldiging, vermeerderd met de werkgeversbijdragen RSZ, het vakantiegeld en de eindejaarspremie die erop betrekking hebben. Bovenwettelijke betalingen worden niet mee in rekening genomen. De dagelijkse vergoeding stemt overeen met acht maal het bruto-uurloon of een 20ste van het maandloon, naargelang het maandloon dat de werkgever uitkeert, in uurloon of maandloon wordt uitgedrukt. Die bepaling is niet van toepassing op personen die vanwege de federale overheid, een gemeenschap, een gewest, een provincie, een gemeente of vanwege een openbare dienst die ervan afhangt, een wedde of vergoeding ontvangen.
    • Aan het jurylid die zelfstandige is, een vergoeding gelijk aan 1/220ste van het laatste jaarlijkse nettoberoepsinkomen vermeld op het aanslagbiljet van de personenbelasting, vermeerderd met de socialezekerheidsbijdragen.
  4. juryleden ontvangen voor elke dag waarop zij zich naar het Hof van Assisen hebben moeten begeven, een kilometervergoeding van 0,4788 EUR.
  5. Wanneer een jurylid in het buitenland verblijft en niet in staat is om in zijn reiskosten te voorzien, wordt hem een voorschot verstrekt door de consuls voor een bedrag dat niet hoger is dan de helft van de vergoeding waarop hij recht zou kunnen hebben.
  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | PrivĂ©leven | Contacten        Group S 2009