NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Crisismaatregelen verlengen van 1 juli tot 30 september 2010 : hoe te werk gaan ?

23.06.2010


Zoals reeds medegedeeld in ons artikel van 9 juni 2010 worden de crisismaatregelen verlengd tot eind september 2010. 

Ter herinnering, de drie crisismaatregelen zijn de volgende:

  1. Tijdelijke crisisaanpassing van de arbeidsduur: een collectieve arbeidsovereenkomst  gesloten op ondernemingsvlak (hierna cao genoemd) kan voorzien in een collectieve arbeidsduurvermindering met 1/5 of 1/4 in ruil voor een vermindering van de werkgeversbijdragen RSZ, die dan voor een gedeelte gebruikt moeten worden om het  loonverlies van de werknemers te compenseren;
  2. Crisistijdskrediet: een sectorale of ondernemingscao of ondernemingsplan kan voorzien dat in ondernemingen in moeilijkheden de werkgever en de werknemer kunnen overeenkomen om de arbeidsduur te verminderen met 1/5 of 1/2 met recht op werkloosheidsuitkeringen en eventuele toeslag van de werkgever voor het verloren loon;
  3. Crisiswerkloosheid voor bedienden: een sectorale of ondernemingscao of ondernemingsplan kan voorzien dat in ondernemingen in moeilijkheden de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig (maximum 16 weken) of gedeeltelijk (maximum 26 weken) wordt geschorst met recht op werkloosheidsuitkeringen en toeslag van de werkgever voor het verloren loon.

In dit artikel overlopen wij met u de te ondernemen stappen, de mogelijkheden en de beperkingen van deze verlenging.

Wat moet u als werkgever doen als u de crisismaatregelen wenst te verlengen?

U hebt crisismaatregelen ingevoerd op basis van een sectorale of ondernemingscao?

De verlenging van de anticrisismaatregelen heeft niet automatisch de verlenging van de betrokken sectorale of ondernemingscao tot gevolg. Er zal dus steeds een nieuwe sectorale of ondernemingscao moeten worden gesloten.

U hebt crisismaatregelen ingevoerd op basis van een goedgekeurd ondernemingsplan ? 

Dit plan zal ofwel automatisch ofwel op aanvraag verlengd kunnen worden.

  • Wanneer wordt het ondernemingsplan automatisch verlengd?

De duurtijd van een ondernemingsplan wordt automatisch verlengd indien :

  1. u  op 30 juni 2010 gebonden bent door een geldig ondernemingsplan en;
  2. de voorziene geldigheidsduur van het ondernemingsplan verder gaat dan 30 juni 2010 of verbonden is aan de geldigheidsduur van de anticrisismaatregelen.

De duurtijd van het ondernemingsplan zal in dat geval verlengd worden tot de duurtijd zoals voorzien in het ingediende ondernemingsplan, maar loopt uiterlijk af op 1 oktober 2010.

De Directeur-Generaal van de dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO stelt u in kennis van de automatische verlenging met vermelding van de einddatum van het ondernemingsplan. Hij stelt eveneens de Commissie ondernemingsplannen in kennis van de verlenging.  

  • Wanneer wordt het ondernemingsplan op aanvraag verlengd?

De duurtijd van een ondernemingsplan wordt op aanvraag van de onderneming verlengd indien:

  1. u op 30 juni 2010 gebonden bent door een geldig ondernemingsplan en;
  2. de aanvraag tot verlenging bij aangetekend schrijven gericht wordt aan de Directeur-Generaal van de dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO en;
  3. de aanvraag een aangepaste einddatum van het plan vermeldt.

De duurtijd van het ondernemingsplan wordt in dat geval verlengd tot de duurtijd zoals vermeld in de aanvraag tot verlenging van het ondernemingsplan maar loopt uiterlijk af op 1 oktober 2010.

De Directeur-Generaal van de dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO stelt u in kennis van de verlenging met vermelding van de einddatum van het ondernemingsplan. Hij stelt eveneens de Commissie ondernemingsplannen in kennis van de verlenging.

Moet u ingeval van verlenging van het crisistijdskrediet of de crisiswerkloosheid voor bedienden iets doen ten aanzien van de RVA?

Ingeval van verlenging van het crisistijdskrediet of crisiswerkloosheid voor bedienden na juni 2010 moet u geen nieuw formulier crisiswet-1 indienen bij de RVA. De gegevens betreffende de verlenging van de cao of het ondernemingsplan moeten evenmin aan de RVA worden meegedeeld. Dit is niet het geval indien u een cao of ondernemingsplan hebt afgesloten waarin enkel crisiswerkloosheid voor bedienden is voorzien en u gedurende de verlenging gebruik wenst te maken van crisistijdskrediet. In dat geval moet bij de RVA wel een nieuw formulier crisiswet-1 indienen waarin verwezen wordt naar de nieuwe cao of het erkende nieuwe ondernemingsplan. U moet echter niet opnieuw bewijzen dat u in moeilijkheden verkeert. U kan hiervoor verwijzen naar het eerder ingediende formulier crisiswet-1.

Ingeval van verlenging van het crisistijdskrediet moet de werknemer uiteraard  een nieuwe aanvraag crisistijdskrediet indienen bij het werkloosheidsbureau via het formulier C61-crisistijdskrediet.

Ingeval van verlenging van de crisiswerkloosheid voor bedienden moet de onderneming wel een nieuwe elektronische kennisgeving verrichten voor de schorsing vanaf juli 2010. De bediende die reeds vóór juli 2010 een crisiswerkloosheid bediende kende, moet in geval van nieuwe crisiswerkloosheid bediende vanaf juli 2010, geen nieuwe uitkeringsaanvraag indienen (behoudens in geval van verandering van werkgever of van arbeidsregeling). Wel moet hij voor de maanden met een crisiswerkloosheid bediende een formulier C3.2-Werkgever crisisuitkering indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Verlenging van het crisistijdskrediet - mogelijkheden 

Het crisistijdskrediet wordt verlengd met 3 maanden. Dit geeft u de mogelijkheid om uw werknemers een nieuw crisistijdskrediet te laten opnemen voor een minimumduur van 1 maand en een maximumduur van 3 maanden (of 6 maanden indien de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan verwijst naar de maximumduur van het crisistijdskrediet). Bijvoorbeeld: u komt met de werknemer overeen om vanaf 1 juni 2010 een crisistijdskrediet te nemen voor een duur van 6 maanden. In dat geval eindigt het crisistijdskrediet op 30 september 2010, tenzij de crisismaatregelen opnieuw verlengd worden.

Op basis van de huidige reglementering kan de werknemer in de loop van het jaar 2010 dus gedurende 9 maanden crisistijdskrediet genieten. Hij moet wel twee aanvragen indienen om uitkeringen crisistijdskrediet te ontvangen.

Verlenging van de crisiswerkloosheid voor bedienden - beperkingen

Alhoewel de crisiswerkloosheid voor bedienden verlengd wordt met 3 maanden, wordt het geldende krediet voor 2010, namelijk 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing, niet verhoogd. U kan bijgevolg enkel nog kiezen welke regeling u nog aanvraagt in functie van het resterende krediet.


Aanverwante artikels:

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017