NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers vanaf 1 juli 2016 : Nu nog aanwerven of wachten tot na 1 juli 2016?

18.06.2016

Vlaanderen wijzigt de doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers vanaf 1 juli 2016. De Vlaamse premie 50+ wordt afgeschaft. Werkgevers hebben er belang bij om na te gaan of het interessanter is om nog aan te werven voor 1 juli 2016.

Vlaanderen heeft ervoor gekozen om vanaf 1 juli 2016 de doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers voor tewerkstellingen in Vlaanderen te wijzigen.

1. Doelgroepvermindering voor jonge werknemers

Aanwervingen vanaf 1 juli 2016 vallen onder de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering. Aanwervingen vóór 1 juli 2016 blijven onder de federale doelgroepvermindering vallen en dit tot uiterlijk 31 december 2018.

1.1. Welke jonge werknemers geven recht op de Vlaamse doelgroepvermindering?

Er zijn drie categorieën :

 1. Leerlingen;
 2. Laaggeschoolde jonge werknemers;
 3. Middengeschoolde jonge werknemers.

Leerlingen zijn diegenen die beantwoorden aan de notie “leerling” zoals vermeld in artikel 1 van het RSZ uitvoeringsbesluit. Een “leerling” is elke persoon die in het kader van een alternerende opleiding door een overeenkomst verbonden is met een werkgever.

De jonge werknemers moeten de volgende voorwaarden vervullen :

 • geen 25 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving;
 • een refertekwartaalloon hebben dat kleiner is dan 7.500 € gedurende de eerste 4 kwartalen van tewerkstelling (kwartaal van aanwerving inbegrepen) en kleiner is dan 8.100 € gedurende de 4 daaropvolgende kwartalen van tewerkstelling;
 • laag- of middengeschoold zijn op de dag van aanwerving :
  • laaggeschoold zijn betekent dat zij geen diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift hebben
  • middengeschoold zijn betekent dat zij hoogstens een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma of getuigschrift hebben.
 • niet meer voltijds leerplichtig (16 jaar of 15 jaar en twee eerste jaren secundair onderwijs gevolgd hebben) zijn bij aanwerving;
 • binnen het kwartaal na aanwerving of in het daaropvolgende kwartaal geen hoger diploma behalen (uitz. overgang van laag naar middengeschoold). Nadien mogen zij wel een hoger diploma behalen zonder dat de doelgroepvermindering jonge werknemers verloren gaat;
 • op de laatste dag van het kwartaal over een elektronisch dossier (portfolio) beschikken bij de VDAB.

1.2. Welke voordelen worden toegekend door de Vlaamse doelgroepvermindering?

De Vlaamse doelgroepvermindering kent de volgende vermindering van sociale werkgeversbijdragen toe:

Tabel :

  Bedrag en duur van de vermindering
Leerling 1 000 €/kwartaal (voltijds bedrag) gedurende de duur van de tewerkstelling als leerling
Laaggeschoolde jonge werknemer 1150 €/kwartaal (voltijds bedrag) gedurende 8 kwartalen
Middengeschoolde jonge werknemer 1000 €/kwartaal (voltijds bedrag) gedurende 8 kwartalen

1.3. Kan het interessant zijn om jonge werknemers nog aan te werven vóór 1 juli 2016 of ermee te wachten tot 1 juli 2016?

De tabel hierna toont welke de voordelen zijn ingeval van aanwerving vanaf 1 juli 2016 (toepassing van de Vlaamse doelgroepvermindering) en welke de voordelen zijn ingeval van aanwerving vóór 1 juli 2016 (toepassing van de federale doelgroepvermindering).

  Vlaamse vermindering Federale vermindering
Jongere tot 31 december van het jaar van zijn  18de verjaardag

Vermindering indien :

 • Laaggeschoold;
 • Middengeschoold;
 • Leerling.
Beperkte onderwerping aan de RSZ + 1 000 €/kwartaal (tot uiterlijk 31 december 2018)
Erg Laaggeschoolde jonge werknemer 1150 €/kwartaal gedurende 8 kwartalen 1 500 €/kwartaal gedurende 8 kwartalen + 400 €/kwartaal gedurende 4 kwartalen, beperkt tot het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt (tot uiterlijk 31 december 2018)
Laaggeschoolde jonge werknemer 1150 €/kwartaal gedurende 8 kwartalen 1 000 €/kwartaal gedurende 12 kwartalen + 400 €/kwartaal gedurende 4 kwartalen, beperkt tot het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt (tot uiterlijk 31 december 2018)

Laaggeschoolde jonge werknemer

van buitenlandse afkomst of erkend als mindervalide

1150 €/kwartaal gedurende 8 kwartalen 1 500 €/kwartaal gedurende 12 kwartalen + 400 €/kwartaal gedurende 4 kwartalen, beperkt tot het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt (tot uiterlijk 31 december 2018)
Middengeschoolde jonge werknemer 1 000 €/kwartaal gedurende 8 kwartalen 1 000 €/kwartaal gedurende 4 kwartalen + 400 €/kwartaal gedurende 8 kwartalen, beperkt tot het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt (tot uiterlijk 31 december 2018)
Leerling 1 000 €/kwartaal tijdens tewerkstelling als leerling

Vermindering volgens regeling :

 • < 19 jaar;
 • Erg laaggeschoold;
 • Laaggeschoold;
 • Laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of erkend als mindervalide;
 • Middengeschoold.

De federale doelgroepvermindering jonge werknemers kent een hogere en langere doelgroepvermindering voor erg laaggeschoolde jonge werknemers  (zij hebben geen getuigschrift of diploma van lager middelbaar onderwijs) en laaggeschoolde jonge werknemers van buitenlandse afkomst of die erkend zijn als mindervalide. Het niet te bereiken refertekwartaalloon ligt ook hoger dan bij de Vlaamse doelgroepvermindering jonge werknemers (9000 €). De federale doelgroepvermindering daarentegen wordt wel maar toegekend tot het kwartaal waarin de jonge werknemer 26 jaar oud wordt. De middengeschoolde jonge werknemer moet 6 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende om de federale doelgroepvermindering te genieten. In tegenstelling tot de federale doelgroepvermindering moet de werkgever zijn startbaanverplichting niet vervullen om de Vlaamse doelgroepvermindering te genieten.

Stel, u wenst in Vlaanderen een erg laaggeschoolde jonge werknemer aan te werven die alle andere voorwaarden vervult. Als u hem nog vóór 1 juli 2016 aanwerft, is de federale doelgroepvermindering nog van toepassing en geniet u een doelgroepvermindering van 1500 € tot en met het laatste kwartaal van 2018 maar steeds beperkt tot en met het kwartaal dat hij 26 jaar oud wordt. Werft u de jonge werknemer vanaf 1 juli 2016 aan, dan is de Vlaamse doelgroepvermindering van toepassing en geniet u een doelgroepvermindering van 1150 € gedurende 8 kwartalen.

U wenst een middengeschoolde jonge werknemer aan te werven. In tegenstelling tot voor de federale doelgroepvermindering moet hij voor de Vlaamse doelgroepvermindering geen 6 maanden werkzoekend zijn. Als u hem nog vóór 1 juli 2016 aanwerft, is de federale doelgroepvermindering nog van toepassing en geniet u een doelgroepvermindering van 1000 € gedurende 4 kwartalen en vervolgens een doelgroepvermindering van 400 € tot en met het laatste kwartaal van 2018 maar steeds beperkt tot en met het kwartaal dat hij 26 jaar oud wordt. Werft u de jonge werknemer vanaf 1 juli 2016 aan, dan is de Vlaamse doelgroepvermindering van toepassing en geniet u een doelgroepvermindering van 1100 € gedurende 8 kwartalen.

Wij raden u alvast aan om elke situatie in concreto te bekijken. Klanten van Group S kunnen hier op de hulp van hun dossierbeheerder rekenen.

2. Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Alle tewerkstellingen of nieuwe aanwervingen van oudere werknemers vanaf 1 juli 2016 vallen onder de nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering. Er zijn geen overgangsregels voorzien zoals die bestaan bij de  doelgroepvermindering jonge werknemers.

2.1. Welke oudere werknemers geven recht op de Vlaamse doelgroepvermindering?

Er zijn twee categorieën :

 1. zittende (= reeds in dienst zijnde) oudere werknemers;
 2. nieuw aangeworven oudere werknemers die niet-werkende werkzoekenden zijn.

De zittende oudere werknemers moeten de volgende voorwaarden vervullen:

 • behoren tot de categorie 1 van de structurele vermindering (werknemers uit de social profit sector komen dus niet in aanmerking);
 • minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van tewerkstelling;
 • een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan 13400 €.

De nieuw aangeworven oudere werknemers moeten de volgende voorwaarden vervullen:

 • behoren tot de categorie 1 van de structurele vermindering (werknemers uit de social profit sector komen dus niet in aanmerking);
 • ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende;
 • gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de aanwerving niet zijn tewerkgesteld bij de werkgever die de doelgroepvermindering aanvraagt;
 • minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving;
 • een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan 13400 €.

De oudere werknemer die geen nieuw aangeworven oudere werknemer is, is een zittende oudere werknemer.

2.2. Welke voordelen worden toegekend door de Vlaamse doelgroepvermindering?

De Vlaamse doelgroepvermindering kent de volgende vermindering van sociale werkgeversbijdragen toe:

Tabel :

  Voorwaarden Bedrag en duur vermindering
Zittende werknemer

op laatste dag kwartaal van tewerkstelling

≥ 55 jr oud én < 60 jr oud

 

600 €/kwartaal (voltijds bedrag) voor ganse duur van tewerkstelling

op laatste dag van kwartaal van tewerkstelling:

≥ 60 jr oud

 

1 150 €/kwartaal (voltijds bedrag) voor ganse duur van tewerkstelling
Nieuw aangeworven werknemer

op laatste dag kwartaal van aanwerving :

≥ 55 jr oud en < 60 jr oud

1 150 €/kwartaal (voltijds bedrag) gedurende kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen

 

op laatste dag kwartaal van aanwerving :

≥ 60 jaar oud en < pensioengerechtigde leeftijd (= 65, 66 of 67 jaar )

1 500 €/kwartaal (voltijds bedrag) gedurende kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen

 

 

In de volgende tabel vergelijken we de Vlaamse doelgroepvermindering met de federale doelgroepvermindering.

Leeftijd Vlaamse vermindering federale vermindering Verschil
≥ 54 jaar - 400 € elk kwartaal - 400 €
≥ 55 jaar

Zittende werknemer : 600 € elk kwartaal

Nieuw aangeworven werknemer : 1150 € voor 8 kwartalen

400 € elk kwartaal

 

400 € elk kwartaal

+ 200 €

 

+ 750 €

≥ 58 jaar

Zittende werknemer : 600 € elk kwartaal

Nieuw aangeworven werknemer : 1150 € voor 8 kwartalen

1000 € elk kwartaal

 

1000 € elk kwartaal

- 400 €

 

+ 150 €

 

≥ 60 jaar

Zittende werknemer : 1150€ elk kwartaal

Nieuw aangeworven werknemer : 1500 € voor 8 kwartalen

1000 € elk kwartaal

 

1000 € elk kwartaal

+ 150 €

 

+ 500 €

 

≥ 62 jaar

Zittende werknemer: 1150€ elk kwartaal

Nieuw aangeworven werknemer: 1500 € voor 8 kwartalen

1500€ elk kwartaal

 

1500€ elk kwartaal

- 350 €

 

0 €

≥ 65 jaar

Zittende werknemer: 1150€ elk kwartaal

 

800€ elk kwartaal + 350 €

Merk op dat in tegenstelling tot de federale doelgroepvermindering (54 jaar) de Vlaamse doelgroepvermindering maar vanaf 55 jaar start. Werkgevers die oudere werknemers tewerkstellen die 54 jaar oud zijn zonder 55 jaar oud te zijn en die een federale doelgroepvermindering genieten, zullen geen Vlaamse doelgroepvermindering meer kunnen genieten tot in het kwartaal waarin de betrokken werknemers 55 jaar oud zullen worden.

2.3. Kan het interessant zijn om oudere werknemers nog aan te werven vóór 1 juli 2016 of ermee te wachten tot 1 juli 2016?

Met de invoering van een Vlaamse doelgroepvermindering voor nieuw aangeworven oudere werknemers voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 heeft Vlaanderen de premie 50+ afgeschaft voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016. Werd de aanvraag voor de premie 50+ reeds goedgekeurd of wordt de premie 50+ aangevraagd  voor een tewerkstelling die start vóór 1 juli 2016, dan wordt de premie 50+ toch nog uitbetaald.

Wie in aanmerking kan komen voor de premie 50+, hoeveel ze bedraagt en hoelang ze kan genoten worden kan u lezen op www.vdab.be/premie50plus.

In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om oudere werknemers nog aan te werven vóór 1 juli 2016 en de premie 50+ aan te vragen.

Oudere werknemers tussen 50 en 54 jaar die in aanmerking komen voor de premie 50+ kunnen het best nog aangeworven worden vóór  1 juli 2016 omdat de Vlaamse doelgroepvermindering maar geldt vanaf 55 jaar. Om de premie 50+ te genieten moet de werknemer wel al minstens 1 jaar werkzoekende zijn.

Oudere werknemers van 55 jaar en ouder die in aanmerking komen voor de premie 50+ kunnen ook het best nog aangeworven worden vóór 1 juli 2016. Deze premie 50+ kan dan gedurende 1 of 2 jaar zelfs (tot 50% van de loonkost) gecumuleerd worden met de Vlaamse doelgroepvermindering zittende oudere werknemers (600€ per kwartaal).

Oudere werknemers van 55 jaar en ouder die niet in aanmerking komen voor de premie 50+ maar die minstens 1 dag niet-werkend werkzoekend zijn, kan u daarentegen best maar aanwerven vanaf 1 juli 2016. In dat geval geniet u de Vlaamse doelgroepvermindering voor nieuw aangeworven oudere werknemers (1150 € gedurende 8 kwartalen). Na deze 8 kwartalen geniet u verder van de doelgroepvermindering voor zittende oudere werknemers ( 600€ per kwartaal).

Zoals het geval is bij de Vlaamse doelgroepvermindering jonge werknemers, raden wij u hier ook aan om elke situatie in concreto te bekijken. Klanten van Group S kunnen hier op de hulp van hun dossierbeheerder rekenen.

Frank Verbruggen - Legal manager


Aanverwante artikels:

              Pagina 1 / 4   >  >>

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017