NL|FR|EN
Identification
        
Delen |
Brexit: amendementen bij het wetsontwerp en het ontwerp van koninklijk besluit voor de tewerkstelling van stagiairs en grensarbeiders

06.03.2019


De deadline van 29 maart nadert. België bereidt zich voor op een no-deal brexit. Er wordt een tweede ontwerp van koninklijk besluit uitgewerkt en voorstellen tot wijziging van het wetsontwerp voorzien.

Op minder dan vier weken van de brexit is het nog steeds moeilijk te voorspellen wat de betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zullen zijn na de brexit. België bereidt zich dan ook verder voor op het ‘no-deal’ scenario.  

1. Tewerkstelling van Britse grensarbeiders en stagiairs na de brexit

Zoals reeds meegegeven in ons artikel van 27 februari werd op 1 februari een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden. De bedoeling is te waarborgen dat Britse onderdanen die op het ogenblik van de brexit in België verblijven en er tijdelijk kunnen blijven op basis van de brexitwet, er ook zonder formaliteiten kunnen blijven werken.

Aansluitend op dit koninklijk besluit werd op 1 maart een nieuw ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd. Dit besluit voorziet in maatregelen voor stagiairs en grensarbeiders. Het regelt de situatie van studenten die in België een stage verrichten voor hun studies in het Verenigd Koninkrijk. Als de studies in kwestie een aanvang namen vóór de brexitdatum, dan kan de stage in België worden voortgezet. Het ontwerp regelt ook de situatie voor grensarbeiders als de grensarbeid een aanvang nam vóór de brexitdatum.

Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

2. Voorstel tot wijziging van de brexitwet

Om de rechten van Britse onderdanen die hun recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend zoveel mogelijk te waarborgen, voorziet een wetsontwerp in maatregelen inzake verblijfsrecht en sociale zekerheid.  Voor meer duiding bij dit wetsontwerp verwijzen we u naar ons artikel van 27 februari.

Bij dit wetsontwerp werden inmiddels amendementen ingediend. Het is de bedoeling verder te gaan en  het Verenigd Koninkrijk gelijk te stellen met een lidstaat van de Europese Unie voor de toepassing van de verschillende fiscale wetboeken, met name het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek der successierechten, het Wetboek der  registratie-, hypotheek- en griffierechten, en het Wetboek diverse rechten en taksen.

We benadrukken dat voormelde maatregelen sowieso enkel in werking zullen treden als er geen akkoord tot stand is gekomen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier.

Bron: Perscommuniqué van de ministerraad van 1 maart 2019.

ISLAMI Lindiana - Legal consultant


Aanverwante artikels: Brexit

Schrijf u in voor onze newsletter en blijf op de hoogte!

  
Siteplan | Gebruiksvoorwaarden | Privéleven | Contacten        Group S 2017