66 Levenssfeer

(Sous-)Commission paritaire n°:
319.01.00-00.00

Mise à jour: 14/06/2023
Début de validité: 01/04/2023

Deze sector heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het recht op deconnectie.

De sociale partners binnen het paritair subcomité voor de opvoedings - en huisvesstingsinrichtingen en - diensten van de Vlaamse Gemeenschap hebben op 3 april 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten van onbepaalde duur betreffende het recht op deconnectie (nr. 179045/CO/319.01)

1. Doelstelling

Het recht op deconnectie streeft volgende doeleinden na: 

 • rust - en verlofperiodes respecteren
 • beter evenwicht tussen werk - en privéleven
 • psychosociale risico's voorkomen

2. Recht op deconnectie

Het recht op deconnectie houdt in het recht van de werknemer om niet bereikbaar te zijn op zijn professionele digitale tools buiten de overeengekomen individuele werkuren. De werknemer is o.m. niet verplicht kennis te nemen van e-mails die aan hem gericht zouden zijn en/of erop te antwoorden buiten diens individuele normale werkuren of tijdens weekends of vrije/afwezigheidsdagen. Hetzelfde geldt voor professionele oproepen, sms'en of andere digitale berichten.

Dit geldt ook voor periodes van gewettigde afwezigheid en schorsing.

Een werknemer kan daarom niet gesanctioneerd worden voor zijn (digitale) onbereikbaarheid buiten zijn werkuren, buiten overeengekomen uren van bereikbaarheid of tijdens de periodes van gewettigde afwezigheid.

3. Modaliteiten en toepassingsvoorwaarden

Minimale toepassingsmodaliteit voor het recht op deconnectie zijn de volgende:

 • werknemers zijn niet verplicht om bereikbaar te zijn buiten hun uurrooster;
 • een terugbelsysteem invoeren indien nodig voor de werking van de dienst
 • tijdens schorsing of afwezigheid niet verplicht zijn om bereikbaar te zijn
 • leidinggevenden waken over realistische deadlines en werkbelasting

Bijkomende concrete afspraken zijn mogelijk om de balans tussen het werk en het privéleven te vrijwaren.

 • invoering van uitgesteld doorsturen van e-mails;
 • verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen; 
 • inschakeling van automatische handtekening in e-mails;
 • een waarschuwingsbericht als de werknemer buiten de werktijd mails verzendt; enz. 

4. Analyse en preventie

De analyse van het risico en de preventie rond overmatige connectie binnen het bedrijf kaderen binnen de verplichtingen van de onderneming op het vlak van welzijn op het werk en preventie van psychosociale risico's in overeenstemming met: 

 • CAO nr. 72 
 • De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers en haar uitvoeringsbesluiten

Het CPBW ziet toe op de toepassing en implementatie en evalueert de getroffen maatregelen en stelt op basis van de noden aanpassingen voor. De werknemers worden via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van de bevindingen van het CPBW.

Periodiek (minstens één keer per jaar) wordt de sitautie geëvalueerd en op de agenda van het bevoegde overlegorgaan geplaatst. 

5.  Opleidings - en bewustmakingsacties

De onderneming zal informatie - en bewustmakingscampagnes organiseren gericht op de verschillende groepen van medewerkers om hen te informeren over de risico's en goede praktijken met betrekking tot het gebruik van digitale tools en die verbonden zijn aan overmatige connectie: 

 • opleidingsaanbod over risico's van overmatige connectiviteit 
 • voorlichting ) en bewustmakingscampagnes
 • leidinggevenden gaan in gesprek met de afdeling/het team rond een evenwicht tussen werk en privéleven. 

6. Inwerkingtreding

Deze CAO treedt in werking op 1 april 2023 en werd gesloten voor onbepaalde duur.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/04/2023
N° d'enregistrement
179045
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
11/04/2023
Date d'enregistrement
17/04/2023
Sujet
Droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
25/05/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/07/2023
Publié au Moniteur Belge du
25/07/2023
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Texte corrigé le
04/05/2023