Coronavirus: bijkomende toelage voor dienstenchequeondernemingen in het Waalse Gewest

Van 

Om de kosten eigen aan hun activiteiten te dekken en om de effectieve tewerkstelling van hun werknemers te handhaven ondanks de daling van de activiteit ingevolge de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-gezondheidscrisis, wordt een nieuwe subsidie toegekend aan dienstenchequeondernemingen die door het Waalse Gewest erkend zijn.


1. Begunstigden

De begunstigden van de premie zijn ondernemingen die door het Waalse Gewest zijn erkend als dienstenchequeonderneming, in het eerste kwartaal 2021 actief waren en over een vestigingseenheid op het grondgebied van het Waalse Gewest beschikken.

2. Bedrag

De toelage bestaat uit een premie gelijk 360 EUR vermenigvuldigd  met  het  aantal werknemers  dat  tussen  15  april  2021  en  15  mei  2021  in  het  kader  van  een  arbeidsovereenkomst dienstencheques  door  de  dienstenchequeonderneming  is tewerkgesteld  in  een  in  het  Waalse  Gewest  gelegen vestigingseenheid en voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • vóór  1  april  2021  in  het  kader  van  een  arbeidsovereenkomst dienstencheques tewerkgesteld zijn door de dienstenchequeonderneming;
  • tussen  15  april  2021  en  15  mei  2021  niet  tijdelijk  werkloos gesteld zijn door de dienstenchequeonderneming.

3. Toekenningsvoorwaarden

De premie wordt toegekend mits de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de onderneming mag niet het voorwerp uitmaken van een inhoudings- of invorderingsprocedure zoals bedoeld in de wetgeving betreffende  de  dienstencheques  en  geen achterstallige sociale bijdragen of achterstallige belastingen hebben. Achterstallen waarvoor een naar behoren nageleefd betalingsplan  bestaat  en  verschuldigde  bedragen  van  minder  dan  2.500  EUR  worden niet als achterstallen beschouwd;
  • het aantal werknemers dat in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques in een vestigingseenheid in het Waalse  Gewest  tewerkgesteld  is en  tussen  15  april  2021  en  15  mei  2021 tijdelijk werkloos wordt gesteld door de dienstenchequeonderneming, mag niet meer bedragen dan 50 % van het totale aantal werknemers dat  tussen  15  april  2021  en  15  mei  2021  in  het  kader  van  een  arbeidsovereenkomst dienstencheques in dezelfde vestigingseenheid wordt tewerkgesteld.

4. Procedure

Deze  toelage  wordt betaald door  de Forem na ontvangst van een verklaring op erewoord van de werkgever betreffende de naleving van de toekenningsvoorwaarden.

5. Inwerkingtreding

De maatregel treedt in werking op 15 april 2021.

Meer informatie vindt u in de FAQ van het Waalse Gewest

Bron: besluit van de Waalse Regering van 29 april 2021 tot toekenning, voor het begrotingsjaar 2021, van een bijkomende toelage aan de Dienstenchequebedrijven ter dekking van de uitgaven voor het jaar 2021 2021, B.S. 5 mei 2021.