Coronavirus: Brusselse Tetrapremie voor de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector

Van 

In het kader van de coronacrisis kunnen ondernemingen uit de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector met een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een financiële premie van het Gewest bekomen.


1. Betrokken ondernemingen

De toekenningsvoorwaarden van de gewestelijke premie zijn als volgt:

 • op 31 december 2020 ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO);
 • minstens één vestigingseenheid op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben op dezelfde datum;
 • niet in aanmerking komen voor de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen; 
 • voldoen aan de verplichtingen inzake bekendmaking van de jaarrekeningen en de sociale balans bij de Nationale Bank van België; 
 • een Belgische zichtrekening (op naam van de begunstigde) hebben; 
 • in 2019 een omzet verwezenlijkt hebben die hoger is dan de bedragen vermeld in de volgende tabel, berekend op basis van het aantal vestigingseenheden van de onderneming die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (op basis van de gegevens die de onderneming bij de btw heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd):

Aantal vestigingseenheden

Omzet 2019

1

25.000 euro

2

35.000 euro

 

3

45.000 euro

 

4

55.000 euro

 

5 en meer

65.000 euro

 • beschikken over één van de NACE-codes vermeld op de website van de GOB, vóór 01.01.2021 ingeschreven onder btw-activiteiten bij de KBO;
 • een omzetverlies van minstens 40 % hebben geleden tussen de kwartalen 2,3 en 4 (K2, K3, K4) van 2020 en de kwartalen 2,3 en 4 (K2, K3, K4) van 2019 (op basis van de gegevens die de onderneming bij de btw-administratie  heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd).

2. Bedrag van het voordeel

De Tetrapremie wordt toegekend per Brusselse vestigingseenheid die in de betrokken sectoren actief is (met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming). Het bedrag is afhankelijk van het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) en van het percentage omzetverlies van de onderneming.

A. Ondernemingen die tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019 zijn ingeschreven bij de KBO en activiteiten uitoefenen in de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector

 • Bij een omzetverlies van minder dan 40 % (op basis van de gegevens die de onderneming bij de btw-administratie heeft aangegeven en waarvan de FOD Financiën uiterlijk op 19 april 2021 de ontvangst heeft bevestigd): forfaitaire premie van € 5.000 per Brusselse vestigingseenheid.
 • Bij een omzetverlies van 40 % of meer: variabele premie volgens onderstaande tabel:

Gemiddeld aantal voltijdse equivalenten in 2019

Omzetverlies van 40 % of meer en minder dan 60 % (K2-K3-K4 2020 ten opzichte van K2-K3-K4 2019)

Omzetverlies van 60 % of meer (K2-K3-K4 2020 ten opzichte van K2-K3-K4 2019)

0 tot minder dan 5

6.250 euro

8.750 euro

5 tot minder dan 10       

11.250 euro

13.750 euro

10 en meer

25.000 euro      

45.000 euro

Begrenzing:

 • Het bedrag van de premie mag niet hoger zijn dan het werkelijke omzetverlies over de betrokken periode.  
 • Het bedrag van de premie wordt afgetopt op basis van het bedrag van de ontvangen de minimis-steun voor het lopende boekjaar en de twee voorgaande boekjaren.

B. Ondernemingen die vanaf 1 januari 2020 zijn ingeschreven bij de KBO en activiteiten  uitoefenen in de evenementen-, cultuur-, toerisme- en sportsector

Er wordt een forfaitaire premie van € 5.000 per Brusselse vestigingseenheid toegekend.

 3. Procedure

Om de premie aan te vragen, moet de onderneming tegen uiterlijk 19/05/2021 het online aanvraagformulier op de website van de GOB invullen en er de volgende bijlagen bijvoegen:

 • een bankattest met vermelding van de naam van de onderneming en het overeenkomende (Belgische) zichtrekeningnummer;
 • een recto-verso foto van de identiteitskaart.

Een onderneming kan slechts één steunaanvraag indienen.

4. Anticumulatiebepaling

De verschillende premies waarin het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 voorziet, zijn onderling niet cumuleerbaar.

Bronnen: Gewestelijke overheidsdienst Brussel; Besluit van 15 april 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS, 19 april 2021.