Coronavirus: nieuwe doelgroepvermindering voor de evenementensector

Van 

Om de evenementensector te ondersteunen die zwaar door de COVID-19-gezondheidscrisis werd getroffen, wordt voor het 2e en 3e kwartaal 2021 voorzien in een doelgroepvermindering voor 5 werknemers.


Sinds het begin van deze gezondheidscrisis is de evenementensector de eerste sector die zwaar door de COVID-19-gezondheidscrisis werd getroffen. De sector zal ook als een van de laatste zijn activiteiten volledig kunnen hervatten.

In deze context wordt voorzien in een tijdelijke steunmaatregel voor bepaalde werkgevers van de evenementensector om de impact van de COVID-19-pandemie te verzachten en ontslagen te vermijden.

Deze maatregel neemt de vorm aan van een vermindering van de basiswerkgeversbijdragen voor het 2e en 3e kwartaal 2021.

Voor welke werkgevers?

Het betreft de volgende werkgevers:

 • werkgevers van de privésector die ressorteren onder het Paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304; werkgeverscategorie 562 of 662)

OF

 • werkgevers van de privésector van wie de hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit: 
  • beoefening van uitvoerende kunsten, met inbegrip van beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE 90011) en beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (selectie RSZ: NACE 90012);
  • promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (selectie RSZ: NACE 90021);
  • ontwerp en bouw van podia (selectie RSZ: NACE 90022);
  • gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (selectie RSZ: NACE 90023);
  • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (selectie RSZ: NACE 90029);
  • beoefening van scheppende kunsten (selectie RSZ: NACE 90031);
  • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (selectie RSZ: NACE 90032);
  • exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (selectie RSZ: NACE 90041);  
  • exploitatie van geluidsopnamestudio's voor rekening van derden (selectie RSZ: NACE 90041);
  • beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten (selectie RSZ: NACE 90042);
  • organisatie van congressen en beurzen (selectie RSZ: NACE 82300);
  • organisatie van sportevenementen (selectie RSZ: beperkt tot NACE-code 93199).

Indien een werkgever van mening is dat zijn hoofdactiviteit in de evenementensector ligt (zonder onder PC 304 te vallen of over de bovengenoemde NACE-codes te beschikken), kan hij ook van de maatregel genieten. "Voor de toepassing van de maatregel kan een 'evenement' beschouwd worden als een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en op een publiek gericht is.  Het evenement kan een openbaar of een besloten karakter hebben. Het kan groot of klein zijn en terugkerend of eenmalig van aard.  Een evenement is in ieder geval beperkt in de tijd."

De RSZ controleert achteraf het toepassingsgebied en zal, indien nodig, de toegepaste vermindering annuleren indien blijkt dat u niet binnen het toepassingsgebied van de maatregel valt.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd?

Om aanspraak te kunnen maken op de doelgroepvermindering en het recht daarop te behouden, moet de werkgever de volgende voorwaarden vervullen:

 1. alle werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegepast ononderbroken in dienst houden gedurende de kwartalen waarop deze doelgroepvermindering betrekking heeft behalve in geval:
  • van ontslag door de werknemer (einde contract met onderling akkoord is geen ontslag door de werknemer in het kader van de maatregel)
  • ontslag om dringende redenen
  • tijdskrediet of thematisch verlof. 
 2. in 2021 aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod doen voor minstens 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer.
  • Dit betreft zowel de werknemers voor wie de doelgroepvermindering wordt toegekend als de andere werknemers, ongeacht of ze al dan niet tijdelijke werkloos werden gesteld.
  • De werkgever kan het aantal opleidingsdagen voor een deeltijdse werknemer verminderen in verhouding tot de contractuele arbeidsduur van de betrokken werknemer.
 3. zich in 2021 onthouden van:
  • het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
  • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
  • het inkopen van eigen aandelen.
 4. de ondernemingsraad of bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis hiervan, de werknemers, informeren over de toepassing van de steunmaatregel en de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, meer bijzonder voor wat het opleidingsaanbod betreft (bovendien moet hierover worden overlegd). 
 5. de werkgever moet garanderen dat de som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus (prestatiecode 77) en het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische redenen (prestatiecode 71 en 76) aangegeven in ieder kwartaal waarop de doelgroepvermindering betrekking heeft niet hoger is dan tijdens het eerste kwartaal 2021.

De RSZ zal achteraf controleren of aan de voorwaarden is voldaan. Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, zal de RSZ de vermindering annuleren.

Welk voordeel?

Er wordt voorzien in een doelgroepvermindering voor de werkgevers op wie de maatregel van toepassing is.

Deze vermindering wordt toegekend voor 5 werknemers en geldt zowel voor het 2e als voor het 3e kwartaal 2021.

Het bedrag van de vermindering stemt overeen met het saldo van de basiswerkgeversbijdragen. Voor het overige zijn de gewone regels inzake doelgroepvermindering van toepassing.

Te volgen procedure?

De DmfA moet worden ingevuld met de gepaste verminderingscodes:

 • nieuwe verminderingscode: 3703
 • doelgroepvermindering 'G7'

 

Bron:

- Art. 39 tot 44 van de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS van 13 april 2021.

- Admnistratieve instructie: Tijdelijke doelgroepvermindering evenementensector - coronamaatregel