Fietsvergoeding: verhoging van het maximaal vrijgestelde bedrag vanaf 1 januari 2024

Van 

Als een werknemer een fietsvergoeding ontvangt, is deze tot een bepaalde hoogte vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. De Ministerraad heeft besloten om het bedrag van de fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 aanzienlijk te verhogen (0,35 euro per kilometer in plaats van de huidige 0,27 euro). Tegelijkertijd wordt een jaarlijks plafond voor de fiscale vrijstelling ingevoerd.


De minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken willen werknemers die ervoor kiezen om met de fiets naar het werk te gaan een extra duwtje in de rug geven. Daarom zal het maximaal vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding vanaf 1 januari 2024 verhoogd worden.

1. Bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2024

Het vrijgestelde bedrag van de fietsvergoeding wordt verhoogd naar 0,35 euro per kilometer. Momenteel is het bedrag 0,27 euro per kilometer. Dit zijn geïndexeerde bedragen.

Om precies te zijn, zal het basisbedrag worden aangepast. Op dit moment bedraagt het 0,145 euro per kilometer (wat neerkomt op 0,27 euro na indexering). Het is de bedoeling om op 1 januari 2024 uit te komen op een geïndexeerd bedrag van 0,35 euro per kilometer. Het is echter nog niet mogelijk om precies te bepalen wat het nieuwe basisbedrag zal zijn, aangezien de indexeringscoëfficiënt voor inkomsten van 2024 nog niet gekend is (deze zou rond de 0,177 euro per kilometer moeten liggen).

2. Invoering van een plafond

Er zal een jaarlijks plafond van 2.500 euro per jaar worden ingevoerd voor de fiscale vrijstelling.

Dit jaarlijkse plafond komt overeen met een afstand van 7.142 kilometer per jaar, gerekend met een fietsvergoeding van 0,35 euro per kilometer. Deze afstand komt overeen met een woon-werktraject van 17 kilometer, rekening houdend met 210 dagen woon-werkverkeer.

Volgens de minister van Financiën is dit een realistische berekening, aangezien 92% van de werknemers die met de fiets naar het werk gaan op minder dan 15 kilometer van hun werkplek wonen. Bovendien ontving 99,6% van de bevolking in 2022 een vrijgestelde fietsvergoeding van minder dan 2.500 euro per jaar.

Het bedrag dat het plafond zou overschrijden, zal worden onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

3. Welke gevolgen heeft dit voor de werkgever?

De gevolgen van deze verhoging verschillen per werkgever.

3.1. Fietsvergoeding voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst en gebaseerd op het maximaal vrijgestelde bedrag

Als een sectorale of bedrijfs-cao voorziet in de betaling van een fietsvergoeding en zich daarbij baseert op het maximaal vrijgestelde bedrag per kilometer, dan moeten de werkgevers die onder deze sectoren ressorteren de fietsvergoeding op 1 januari 2024 verhogen.

3.2. Fietsvergoeding voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst, maar vast bedrag

Als een sectorale of bedrijfs-cao voorziet in de betaling van een fietsvergoeding en hiervoor een welbepaald bedrag vastlegt, dan blijft dit bedrag behouden op 1 januari 2024. Het moet dus niet worden gewijzigd (tenzij de sector of de onderneming hierover een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst afsluit).

Raadpleeg hoofdstuk 12 van de sectorale documentatie van uw sector om uw verplichtingen te kennen.

3.3. Fietsvergoeding op basis van nationale collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164

Vanaf 1 mei 2023 moeten werkgevers die vallen onder een sector die geen arbeidsovereenkomst heeft gesloten over fietsvergoedingen of geen bedrijfs-cao heeft gesloten over dit onderwerp, een fietsvergoeding toekennen waarvan het basisbedrag gelijk is aan 0,145 euro per kilometer, of 0,27 euro (geïndexeerd bedrag) voor 2023 (zie ons artikel van 24 april 2023). De maximale afstand waarvoor een vergoeding wordt toegekend is 20 kilometer per enkele reis.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164 bepaalt dat het basisbedrag van 0,145 euro per kilometer elk jaar wordt geïndexeerd volgens hetzelfde mechanisme als de sociale en fiscale vrijstelling voor de fietsvergoeding.

Ze voorziet echter niet om het basisbedrag op hetzelfde moment aan te passen als het basisbedrag dat van toepassing zou zijn voor de sociale en fiscale vrijstelling.

Bijgevolg zullen werkgevers die gebonden zijn door cao nr. 164 geen gevolgen ondervinden van de verhoging tot 0,35 euro per kilometer op 1 januari 2024. Ze zullen echter wel de jaarlijkse indexering van het basisbedrag van 0,145 euro moeten toepassen. Het geïndexeerde bedrag voor 2024 voor cao nr. 164 zal in de loop van december gekend zijn.

Overzichtstabel

Bron van de fietsvergoeding

Bedrag van de vergoeding

2023

2024

Sectorale of bedrijfs-cao

Maximaal vrijgestelde bedrag

0,27 euro/km

0,35 euro/km

Vast bedrag

Bedrag vastgelegd in de cao

Cao nr. 164

Basis: 0,145 euro/km

Jaarlijkse indexering

0,27 euro/km

Bedrag gekend begin januari 2024

Opgelet! Deze maatregel is nog maar een ontwerp. We brengen u op de hoogte zodra deze bevestigd en officieel is.

Bron: Persbericht van de minister van Financiën van 30 september 2023.