Ondervindt u moeilijkheden bij het betalen van uw sociale bijdragen door Covid-19?

Van 
101831

 

Verscheidene crisismaatregelen werden in het leven geroepen om zelfstandigen te helpen die moeilijkheden ondervinden bij het betalen van hun sociale bijdragen omwille van Covid-19.

Wij wensen deze maatregelen opnieuw te belichten, namelijk het betalingsuitstel en de betalingsvrijstelling.  Deze maatregelen zijn van toepassing op alle kwartalen van 2020.
Daarnaast willen wij u ook wijzen op het feit dat u, in bepaalde gevallen, een verzoek tot vermindering van de voorlopige sociale bijdragen van 2020 kan indienen.

Uitstel van betaling

Wat is een uitstel?

Alle zelfstandigen die kunnen aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden ingevolge het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van een verlengde betalingstermijn voor hun sociale bijdragen van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2020 en van eventuele regularisatiebijdragen van 2018 die verschuldigd zijn in 2020.

 • De bijdrage voor het eerste kwartaal moet vóór 31 maart 2021 worden betaald.
 • De regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 31 maart 2021 worden betaald.
 • De bijdrage voor het tweede kwartaal moet vóór 30 juni 2021 worden betaald.
 • De regularisatiebijdragen die op 30 juni 2020 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 30 juni 2021 worden betaald.
 • De bijdrage voor het derde kwartaal moet vóór 30 september 2021 worden betaald.
 • De regularisatiebijdragen die op 30 september 2020 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 30 september 2021 worden betaald.
 • De bijdrage voor het vierde kwartaal moet vóór 15 december 2021 worden betaald.
 • De regularisatiebijdragen die op 31 december 2020 verschuldigd zijn, moeten uiterlijk op 15 december 2021 worden betaald.

Uitstel van betaling is enkel mogelijk voor onbetaalde sociale bijdragen.

Bovendien heeft dit uitstel geen invloed op de socialezekerheidsrechten, op voorwaarde dat de uitgestelde bijdragen vóór de hierboven vermelde data worden betaald. Indien de bijdragen echter niet volledig en op tijd worden betaald, worden zij onderworpen aan de berekening van de verhogingen en moeten ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

Hoe kan ik de aanvraag indien?

Deze aanvraag moet ingediend worden vóór 15/12/2020.

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvz@groups.be.

Uw aanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • onderwerp van uw e-mail: "Aanvraag maatregel Coronavirus";
 • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
 • uw naam, voornaam en woonplaats;
 • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
 • uitleg van de moeilijkheden die wegens het coronavirus worden ondervonden

U kan ook dit formulier gebruiken.

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.

Aanvraag tot de vrijstelling van de bijdragen

De zelfstandigen in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de coronacrisis mogen een aanvraag tot vrijstelling van voorlopige bijdragen van 2020 indienen en voor de regularisatiebijdragen van 2018 (die in de loop van 2020 moeten betaald worden).

Voor de starters is het uitzonderlijk en tijdelijk niet meer vereist dat zij sinds minstens vier opeenvolgende en voorbije kalenderkwartalen onderworpen zijn vooraleer zij een aanvraag om vrijstelling (in het kader van het coronavirus) kunnen indienen.

Voor deze aanvragen met betrekking tot het coronavirus zal het RSVZ de dossiers volgens nieuwe criteria en in een vereenvoudigde procedure behandelen, zodat er sneller een beslissing kan worden genomen.

Het is echter niet mogelijk om toekomstige bijdragen aan te vragen (bijdrage waarvoor de zelfstandige nog geen uitnodiging tot betaling heeft ontvangen).

Als u een aanvraag tot vrijstelling wilt indienen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug:

 • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ

Ursulinenstraat 2

1000 Brussel

Goed om te weten: Het is steeds mogelijk om een vrijstelling aan te vragen, zelfs als u in eerste instantie om betalingsuitstel hebt gevraagd.

Aanvraag vermindering van de voorlopige bijdragen

De definitieve sociale bijdragen zullen berekend worden op het beroepsinkomen van het jaar zelf (jaar N). Aangezien uw sociale bijdragen voorlopig berekend worden op basis van het forfaitaire inkomen of op het inkomen van het jaar N-3 (of vroeger), kan een verzoek tot vermindering worden overwogen, op basis van boekhoudkundige bewijzen die deze vermindering van het inkomen rechtvaardigen.

In geval van een ten onrechte verkregen vermindering wordt u echter onderworpen aan de toepassing van verhogingen overeenkomstig met artikel 11bis van het K.B. nr. 38.

Contacteer uw Client Advisor om het formulier voor de vermindering te ontvangen of ga rechtstreeks naar uw elektronische dossier via het eLoket.