Uitbreiding van het overbruggingsrecht


100023

 

De Minister van Zelfstandigen heeft besloten het toepassingsgebied van het overbruggingsrecht dat wordt aangeboden aan zelfstandigen in verband met het Coronavirus uit te breiden.

Deze nieuwe maatregelen zijn de volgende:

1. Uitbreiding van het toepassingsgebied van het overbruggingsrecht

Het toepassingsgebied van het overbruggingsrecht is uitgebreid tot:

  • Zelfstandigen in bijberoep
  • Actieve gepensioneerde zelfstandigen
  • Student-zelfstandigen
  • Zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (artikel 37)

EN die een inkomen hebben waarop de voorlopige bijdragen voor 2020 worden berekend, die tussen € 6.996,89 en € 13.993,77 netto liggen (geen bovengrens voor gepensioneerde zelfstandigen).

Deze zelfstandigen hebben maximaal recht op een gedeeltelijke vergoeding:

  • Zonder gezinslasten: € 645,85
  • Met gezinslasten: € 807,05

Bent u zelfstandige in bijberoep en zijn de inkomsten waarop uw sociale bijdragen worden berekend minder dan € 6.996,89? Doe toch de aanvraag! We zullen ze over twee jaar behandelen wanneer het dienst van belastingen ons op de hoogte heeft gebracht van uw werkelijke inkomsten in 2020. Pas dan weten wij met zekerheid dat u recht heeft.

2. Uitzondering op cumul verbod van het overbruggingsrecht en vervangingsinkomens

De zelfstandigen hebben de mogelijkheid om hun vervangingsinkomen te combineren met het overbruggingsrecht.

Een zelfstandige die zijn activiteit in maart en/of april gedurende ten minste 7 dagen heeft onderbroken (in geval van vrijwillige onderbreking) of indien hij verplicht was zijn activiteit te onderbreken, heeft recht op een vergoeding voor de betrokken maand(en).

Daarentegen, een zelfstandige die zijn activiteit al eerder had onderbroken om andere redenen dan de Covid-19, komt niet in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht.

Let op! In geval van cumulatie van deze twee uitkeringen door de in punt 1 genoemde zelfstandigen mag een totaal maandbedrag van € 1.614,10 niet worden overschreden. Als dit het geval is, zal het overbruggingsrecht moeten worden verminderd met het bedrag van dit overschot.

Zelfstandigen in hoofdberoep, zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen in hoofdberoep gelijkgesteld met een bijberoep (artikel 37) die bijdragen verschuldigd zijn die ten minste gelijk zijn aan die van een zelfstandige met een hoofdberoep, kunnen hun vervangingsinkomen combineren met de volledige financiële uitkering.

 

Hoe dient u de aanvraag in?

Als u een aanvraag voor een gedeeltelijk overbruggingsrecht wilt indienen, vul dan dit formulier in en stuur het ons terug:

  • per post naar het volgende adres:

GROUP S SVZ
Ursulinenstraat 2
1000 Brussel

 

Wilt u meer informatie over het overbruggingsrecht?

Aarzel niet om ons artikel over het volledig overbruggingsrecht te raadplegen!

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });