Het VOV gaat de digitale toer op voor schooljaar 2020-2021

Van 

Om klaar te zijn voor een eventuele nieuwe coronagolf, heeft de Vlaamse overheid het blended leren en het digitaal lesgeven alvast opgenomen als toegestane leervorm voor opleidingen gevolgd met VOV in schooljaar 2020-2021.


101668

Om klaar te zijn voor een eventuele nieuwe coronagolf, heeft de Vlaamse overheid het blended leren en het digitaal lesgeven alvast opgenomen als toegestane leervorm voor opleidingen gevolgd met VOV in schooljaar 2020-2021.

Naast de voorlopige schikkingen die reeds waren getroffen naar aanleiding van de huidige coronamaatregelen (zie ons artikel van 10/04/2020), neemt de Vlaamse overheid nu ook reeds maatregelen om een eventuele tweede coronagolf in schooljaar 2020-2021 op te vangen.

Meer bepaald wordt nu uitdrukkelijk in de reglementering voorzien dat ook opleidingen in een systeem van blended leren in aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof. Verder wordt ook een bredere invulling gegeven aan het begrip ‘contacturen’, waardoor deze nu ook het online lesgeven omvat.

Blended learning and virtual classrooms

Wat is ‘blended leren’?

Blended leren is een nieuwe onderwijsvorm waarbij een doordachte mix (‘blend’) wordt gemaakt van contactonderwijs (het zgn. face-to-face-aanbod) en online leren.

Opleidingen die in deze nieuwe vorm worden aangeboden in het hoger onderwijs en in het volwassenenonderwijs, kwamen reeds in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Dit (o.m.) op voorwaarde dat zij minimaal 3 studiepunten (hoger onderwijs) of 32 lestijden (volwassenenonderwijs) omvatten.

Voor het schooljaar 2020-2021 zullen nu ook andere opleidingen – opleidingen die in principe minimaal 32 contacturen dienden dienen te omvatten om voor Vlaams opleidingsverlof in aanmerking te komen –  officieel gebruik kunnen maken van blended leren. Hiertoe werd in de VOV-reglementering nu een aparte opleidingscategorie opgenomen, ‘opleiding via blended leren’, waarbij is bepaald dat deze opleiding ‘32 uur opleidingstijd’ dient te omvatten. Logischerwijze (het begrip wordt verder niet gedefinieerd) zal het hier gaan om een samenstelling van contacturen en uren online leren.

Virtual classrooms

Naast de formele introductie van de onderwijsvorm ‘blended leren’, wordt voor het schooljaar 2020-2021 ook een ruimere invulling gegeven aan het begrip ‘contacturen’. De definitie werd als volgt aangevuld: “de opleidingsuren in een rechtstreeks contact tussen de instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit en de cursist, die gebonden zijn aan een bepaald tijdstip en een bepaalde plaats van opleiding. <Dat rechtstreekse contact kan fysiek of digitaal zijn.> Het kan ook werkplekleren betreffen. De instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit werkt voor een geregistreerde opleidingsverstrekker.”

Dit betektent dat een deel van de contacturen – of desnoods alle contacturen – zullen kunnen doorgaan als contacturen in ‘virtual classrooms’. Een virtual classroom is een digitale leeromgeving met live interactie tussen begeleider en cursist. Het verschil met webinars zit hem in het live-aspect. Er is een sychrone interactie tussen lesgever en cursist.

Noteer dat geen van bovenstaande tijdeljke versoepelingen meebrengt dat ook afstandsonderwijs in aanmerking zal komen voor Vlaams opleidingsverlof. (We hebben het hier over afstandsonderwijs in zijn strikte betekenis, nl. de onderwijsvorm waarbij men zich volledig beroept op zelfstudie of thuisstudie.) Er zal steeds een minimum aan structuur en begeleiding vereist zijn, zoals de Vlaamse overheid ook reeds aangaf in haar administratieve communicatie omtrent de tijdelijk toegestane versoepelingen voor de huidige coronaperiode (zie ons artikel van 10/04/2020).

Welke praktische implicaties heeft dit voor werkgevers?

De Vlaamse overheid heeft een (tijdelijke) wijziging doorgevoerd in de wettelijke registratievoorwaarden, dit zijn de voorwaarden waaraan opleidingen moeten voldoen om te worden opgenomen in de opleidingsdatabank. Deze wijziging heeft dus in de eerste plaats een impact op de verplichtingen van de opleidingsverstrekkers (opleidingsinstellingen). Zij moeten ervoor moeten zorgen dat hun opleidingen aan de nodige voorwaarden (blijven) voldoen, om de registratie in de opleidingsdatabank te verkrijgen (te behouden).

In geval van blended leren  zullen opleidingsverstrekkers voortaan moeten meedelen welk learning management systeem zij voor de opleiding hanteren en hoe zij het doorlopen van het leerproces en het behalen van de vooropgezette leerdoelstellingen zullen opvolgen.

Ten aanzien van werkgevers en werknemers blijft gewoon gelden dat een opleiding geregistreerd moet zijn in de opleidingsdatabank, opdat deze opleiding in aanmerking zou komen voor Vlaams opleidingsverlof. Op het vlak van de door de werkgever en werknemer te controleren voorwaarden voor de toekenning van VOV, wijzigt er m.a.w. niets.

Er werd enkel verduidelijkt dat, voor wat betreft de bepaling van het aantal VOV-uren waarop de werknemer recht heeft voor opleidingen met ‘blended leren’, er zal moeten worden gekeken naar ‘de voorziene opleidingstijd’. Wij gaan ervan uit dat deze voorziene opleidingstijd (vgl. het aantal ‘voorziene lestijden’ voor opleidingen in het volwassenenonderwijs) zal terug te vinden zijn op de betrokken opleidingsfiche in de opleidingsdatabank.

Aparte attestering van de nauwgezetheid

Wat verder nog van belang is om aan te stippen, is dat specifiek voor deze nieuwe toegelaten leervorm andere criteria in het leven zijn geroepen voor het bepalen van de nauwgezetheid. Een werknemer volgt een opleiding via blended leren ‘nauwgezet’, als hij beschikt over een attest van de opleidingsverstrekker dat verklaart dat hij het leerproces doorlopen heeft.

Voor alle andere opleidingen blijven de gekende nauwgezetheidsvoorwaarden gelden:

  • Voor opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen: niet meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op jaarbasis EN deelname aan de eindbeoordeling als die voorzien is.
  • Voor opleidingen die geen regelmatige aanwezigheid vereisen: deelname aan de eindbeoordeling.

Ook deze wijziging vergt geen verdere tussenkomst of aanpassing aan werkgeverszijde: vanaf huidig schooljaar verloopt de nauwgezetheidsattestering immers niet meer via de werkgever, maar rechtstreeks naar de Vlaamse overheid toe. En meer bepaald via registratie in het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives. De nieuwe attesten voor de opleidingen via blended leren zullen op dezelfde digitale wijze aan de Vlaamse overheid worden overgemaakt .

De bovenstaande nieuwe regels gelden enkel voor het schooljaar 2020-2021.

 

Bronnen:

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof